1

Menu

INFORMACJA O REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

02 marca 2016r. MM

 

Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty obowiązująca od 23 stycznia 2016r. przywraca obowiązek szkolny dla dzieci 7-letnich. Pozostawia również prawo dzieciom
6-letnim do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej na wniosek rodziców pod warunkiem wcześniejszego korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej
albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

Ustawa wprowadza obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie, a znosi ten obowiązek w stosunku do 5- latków. Dziecko 5-letnie zachowuje prawo  do korzystania z wychowania przedszkolnego .

Wprowadzone w ustawie przepisy przejściowe umożliwiają kontynuowanie  przez dzieci, które w wieku sześciu lat obowiązkowo poszły do szkoły, nauki w klasach pierwszej
i drugiej. Zgodnie z tymi przepisami, na wniosek rodziców złożony do końca marca 2016 r.,
w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach odpowiednio pierwszej i drugiej mogą kontynuować dzieci:

· urodzone w 2009 r., które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie pierwszej;

· urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy drugiej szkoły podstawowej.

 

REKRUTACJA DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 TRWA OD 1  DO 31 III 2016 R.


Komentarze ()