1

Menu

Rodzice

      

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Lp.

Wydarzenia

Terminy

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2.

Dzień Edukacji Narodowej

14  października 2018 r.

3.

Dzień Papieski

14 października 2018 r.

4.

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018 r.

5.

Święto Niepodległości

11  listopada 2018 r.

6.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018 r.

7.

Nowy Rok

1 stycznia 2019 r.

8.

Święto Trzech Króli

6 stycznia 2019 r.

9.

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019 r.

10.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

11.

Egzamin gimnazjalny

10,11,12  kwietnia 2019 r.

12.

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

13.

Święto Pracy

1 maja 2019 r.

14.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

2 maja 2019 r.

15.

Święto Konstytucji 3 Maja

3 maja 2019 r.

16.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2019 r.

17.

Boże Ciało

20 czerwca 2019 r.

18.

Dni dodatkowo wolne

od zajęć dydaktycznych

02.11.2018 r.

10,11,12  kwietnia 2019r.– egzamin gimnazjalny

15,16,17 kwietnia 2019r. – egzamin ósmoklasisty

02.05.2019 r.

19.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

20.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Data

Tematyka

30.08.2018 r.

1. Kalendarz roku szkolnego

2. Organizacja roku szkolnego 2018/2019 - aneks, przydział obowiązków

3. Opracowanie kalendarza uroczystości i imprez szkolnych

4. Szkolenie – aktualne akty prawne obowiązujące w szkole

12.09.2018 r.

1. Opiniowanie nagród dyrektora szkoły

2. Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

3. Zatwierdzenie planu pracy szkoły

14.11.2018 r.

1.    Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów

2.    Plan finansowy szkoły na rok 2019

3.    Szkolenie rady pedagogicznej

23.01.2019 r.

1.     Klasyfikacja uczniów za śródrocze i zatwierdzenie wyników  klasyfikacji 

2.    Przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego za  śródrocze  roku szkolnego 2018/2019

08.04.2019 r.

1. Śródokresowa analiza wyników w nauce i zachowaniu uczniów

2. Projekt organizacyjny na rok szkolny 2019/2020

20.05.2019 r.

1. Przedstawienie uczniów zagrożonych ocenami niedostatecznymi oraz oceną naganną z zachowania

2. Szkolenie rady pedagogicznej.

12.06.2019 r.

1.     Klasyfikacja i promocja uczniów za rok szkolny 2018/2019

2.    Podanie nazwisk uczniów promowanych z wyróżnieniem

26.06.2019 r.

 

1. Analiza realizacji wniosków rady pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019

2. Sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego  w roku  szkolnym 2018/2019

3.    Sprawozdania nauczycieli z realizacji planów pracy, programów

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM  2018/2019

 

 12.09.2018 r.

 

1. Informacje o organizacji roku szkolnego 2018/2019

2. Wybory Rady Rodziców

3. Zapoznanie z  aktami prawnymi obowiązującymi w szkole

4. Sprawy różne

 15.11.2018 r.

1.  Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów

2.  Szkolenie rodziców

3.  Sprawy różne

 24.01.2019 r.

1. Wyniki klasyfikacji uczniów za śródrocze roku szkolnego 2018/2019

2.  Sprawy różne

 09.04.2019 r.

1. Śródokresowe wyniki w nauce, ocena zachowania uczniów

2. Szkolenie rodziców

3. Sprawy różne

 20.05.2019 r.

1. Przewidywane oceny roczne  uczniów.

2. Sprawy różne

 

UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Lp.

Uroczystość

Termin

przeprowadzenia

Osoba odpowiedzialna

1.

Uroczysta inauguracja roku  szkolnego 2018/2019

03  września 2018 r.

Dyrektor szkoły

M. Mika, A. Pawlak

2.

Rocznice wydarzeń historycznych -Borowskie Góry

02 września 2018 r.

B. Szulc

A. Pawlak

3.

Akcja Sprzątanie świata

wrzesień 2018 r.

wychowawcy

4.

Bezpieczny Uczeń

wrzesień 2018 r.

L. Cienkowska

B. Kędziora

5.

Odżywiam się zdrowo – Święto Jabłka

wrzesień 2018 r.

L. Cienkowska

K. Tosiek

6.

Dzień Edukacji Narodowej

12  października 2018 r.

Samorząd Uczniowski

7.

Ślubowanie klasy I

12  października 2018 r.

Wychowawcy klas I

8.

Dzień Papieski

14  października 2018 r.

I. Kasztelan, M. Mika

9.

Dzień Patrona Szkoły

25 października 2018 r.

M. Kędzierska

P. Filipek

10.

Gminny Konkurs Historyczny – Polskie drogi do niepodległości

październik 2018 r.

E. Maciołek

11.

Drzewo Niepodległości – zasadzenie drzewa symbolizującego Polskę.

październik 2018 r.

A. Czerwińska

E. Maciołek

12.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

09 listopada 2018 r.

E. Maciołek

13.

Tydzień życzliwości

listopad 2018 r.

A. Siekańska

14.

Wróżby andrzejkowe, dyskoteka

29 listopada 2018 r.

Samorząd Uczniowski

15.

Mikołajki

6 grudnia 2018 r.

Wychowawcy

16.

Jasełka

21  grudnia 2018 r.

M. Tosiek, P. Filipek

17.

Dzień Babci i Dziadka

18 stycznia 2019 r.

I-III

K. Tosiek, B. Rajska

18.

Zabawa choinkowa

02 luty 2019 r.

Wychowawcy

19.

Dzień Przyjaźni i Sympatii- Walentynki

08 lutego 2019 r.

Samorząd Uczniowski

20.

Konkurs Ortograficzny

Luty 2019 r.

J. Murat

21.

Targi Edukacyjne

marzec 2019 r.

E. Kacperska

22.

Gminny Konkurs o Samorządzie Terytorialnym

marzec 2019 r.

E. Maciołek

23.

Pierwszy Dzień Wiosny

marzec 2019 r.

Wychowawcy I-III

24.

Dzień Ziemi

26 kwietnia 2019 r.

P. Baras

E. Kacperska

25.

Konstytucja 3 Maja

30  kwietnia 2019 r.

M. Kędzierska

26.

Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki

maj 2019 r.

L. Cienkowska

J. Giza

27.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

maj 2019 r.

M. Kędzierska

28.

Dni Europy

8   maja 2019 r.

B. Kędziora

M. Kowalska

E. Maciołek

29.

Dni Książki

20 maja 2019 r.

K. Stawicka

30.

Dzień Rodziny 

1 czerwca  2018 r.

IV-VIII

A. Czerwińska,

J. Murat


Rocznica śmierci Patrona Szkoły

09 czerwca 2019 r.

M. Tosiek, P. Filipek

31.

Bezpieczny Tydzień

17–19  czerwca 2019 r.

L. Dudek, A. Pawlak,

32.

Konkurs Ortograficzny

czerwiec 2019 r.

L. Cienkowska

K. Tosiek

33.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019

21 czerwca 2019 r.

Wychowawcy

klas III G i VIII

 

 


 

SKŁADY KOMISJI, OPIEKUNOWIE ORGANIZACJI UCZNIOWSKICH, ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH

 

Lp.

Nazwa organizacji lub komisji

       Osoby odpowiedzialne

1.

Komisja bhp

L. Dudek, J. Giza,  P. Szulc

2.

Zespół powypadkowy

A. Czerwińska, A. Pawlak

3.

Komisja inwentaryzacyjna

A.     Blonka, L. Cienkowska, B. Skowronek

4.

Komisja likwidacyjna

E. Kluf, K. Tosiek, J. Murat

5.

Samorząd Uczniowski

A. Siekańska, J. Murat

6.

Rzecznik Praw Ucznia

wybory we wrześniu

7.

Oświata Zdrowotna

M. Tosiek

8.

Szkolny Klub Wolontariatu

E. Kacperska

9.

SK CARITAS

M. Mika

10.

Liga Ochrony Przyrody/PTTK  

P. Baras

11.

Szkolny Klub Obywatelski

E. Maciołek, M. Kowalska

12.

Komisja Socjalna

A. Marcinkiewicz, B. Żabicka, B. Kędziora,

I. Bugajska

13.

Komisja Stypendialna

A. Siekańska, E. Kacperska

14.

Nagroda Patrona Szkoły

M. Kędzierska, A. Czerwińska, B. Kędziora

15.

Koordynator wych. komunikacyjnego

L. Dudek

16.

Koordynator ds. bezpieczeństwa

A. Pawlak

17.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy

L. Dudek

18.

Lider WDN

B.     Rajska

19.

Lider zdolności

B. Kędziora

20.

Kronika szkolna

M. Tosiek, D. Litych

21.

Opieka nad pocztem sztandarowym

A. Pawlak

22.

Gazetka szkolna ,,Bratek”

M. Kędzierska, L. Dudek

23.

Zespół ds. promocji szkoły

A.     Czerwińska, B. Kędziora, E. Maciołek

24.

Zespół ds. aktów prawa szkolnego

E. Maciołek, M. Kowalska, B. Szulc

25.

Zespół ds. ewaluacji wewnętrznej

I-E. Kluf, B. Żabicka

II-L. Cienkowska, M. Pawlik

III-E. Maciołek, M. Kowalska

26.

Zespół ds. pomocy psych-ped.

A. Siekańska, E. Kacperska, M. Pawlik

27.

Zespoły przedmiotowe

1. Zespół przedmiotów humanistycznych

- J. Murat

2. Zespół przedmiotów ed. wczesnoszkolnej

- L. Cienkowska

3. Zespół przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – B. Skowronek

4. Zespół nauczycieli wych. fiz. – A. Pawlak

28.

Konkursy polonistyczne

A. Czerwińska

29.

Konkursy matematyczne

J. Giza

30.

Konkursy historyczne

E. Maciołek

31.

Konkursy plastyczne

D. Litych

32.

Zespół taneczny ,,Skrzaty”

A. Pawlak

33.

Edukacja czytelniczo-medialna

K. Stawicka

34.

Profilaktyka i resocjalizacja

A. Siekańska

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Od 1  IX 2018 r. dowóz uczniów do szkoły zapewnia PKS w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach zamówienia PKS - a nie szkoła - obowiązany jest zapewnić opiekę dla wszystkich przewożonych uczniów. Opiekun musi zapewnić bezpieczeństwo uczniom, służyć im pomocą podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, jak również podczas przejazdu. Z autobusu do budynku szkoły oraz ze szkoły do autobusu uczniowie nadal będą przyprowadzani i odprowadzani przez nauczycieli.